Allmänna regler om fiske 

inom Vindelbygdens fvo 

(Omskrivna regler från Fiskelagen 1993:787)

1. Definitioner om fiskeredskap

Det finns många fiskeregler som är kopplade till en viss typ av redskap därför är det viktigt att känna till hur redskapen definieras.   

Med fast redskap menas

a. fiskebyggnad, och

b. fiskeredskap med ledarm, om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå kvar i mer än två dygn i följd. 

Med rörligt redskap avses alla andra fiskeredskap som inte är fast redskap.

Med handredskap (typ av rörligt redskap) avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar. 

Inom vindelbygdens fvo så är endast fiske med handredskap tillåtet då det gäller sportfiske, maximalt ett handhållet spö per fiskare är tillåtet och det fiskas med maximalt 3 krokar om inte annat anges. För fiskerättsägare är det andra regler som gäller

2. Förhållandet mellan fiskare samt fiske i anslutning till annat fiskeredskap

Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området. Fiske skall bedrivas så att andra fiskande inte hindras i onödan. Om flera vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt, skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen. När fler än en fiskare vistas på samma fiskeställe så sker fiske utifrån rotationsprincipen. Denna princip innebär att du börjar fiska högst upp på sträckan och förflyttar dig nedströms mellan kasten 

Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap. Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande.

3. Om rätten att använda någon annans strand

Den som fiskar får tillfälligt använda någon annans strand och vattenområde för att dra upp eller göra fast båt eller redskap, om det behövs för fisket och om det kan ske utan olägenhet för den som innehar stranden. I möjligaste mån undvik att anlägga båt i direkt anslutning till fritidsboenden, fastigheter och privata bryggor. Fiske från privata bryggor är inte tillåtet utan ägarens tillåtelse.

4. Utländska medborgare

Utländska medborgare får fiska med handredskap i enlighet med bestämmelserna som gäller för svenska medborgares rätt att fiska. För övriga redskap gäller att utländska medborgare som är stadigvarande bosatta här i landet är likställda med svenska medborgare. 

5. Regeln om fiskådra

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund, där fisk vandrar, ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Vid vattendragets inlopp och mynning och vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd vidare trehundra meter ut i det djupaste vattnet. Detta medför att man inte kan lägga ett nät tvärs över ett vattendrag eller i vattendragets mynningsområde. 

Inom vindelbygdens fvo så är det enbart fiskerättsägare som har rätten att lägga nät på anvisade platser/ områden.

6. Fredningstider, maximalt uttag samt minimått

Minimåttet beräknas på följande sätt

Fiskarter: avståndet från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets. 

I och med att du fiskar så har du en återutsättningsskyldighet. Detta medför att arten genast skall släppas ut i vattnet, vare sig den är död eller levande om den: 

 1. fångas under tid när det är förbjudet att fiska efter arten, 
 2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller 
 3. inte håller för arten föreskrivet minimimått eller rätt kön

Rapportera fångad fisk! Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

I hela fiskevårdsområdet råder det förbud mot att fiska med powerbait eller liknande produkter som är skadliga och sätter fiskens matsmältningssystem ur spel.

a. Vindelälven

Harr Minimått 35 cm 

Max 3 fiskar per fiskande och dag.

Fiskeförbud 15/4 – 31/5

Öring Minimått är 35 cm

Max en öring per fiskare och dag. 

All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Fiskeperiod:  1/5 – 31/8 samt 1/11 – 31/12 övriga tider råder fiskeförbud.

Lax Minimått 50-65cm (Fönsteruttag)

OBS! Alla HONOR är FREDADE och skall OVILLKORLIGEN återutsättas. Maximalt en hanlax per fiskare och dag får tas upp. All övrig lax skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Stämman i fiskevårdsområdet har beslutat att all honlax återutsätts ovillkorligen för att framtida laxfiske ska stimuleras och främjas.

Fiskeperiod: 19/6 – 31/8 övriga tider fiskeförbud om inte annat meddelas via hemsidan. 

Dispensfiske: Vid ett eventuellt dispensfiske krävs dispenskort och särskilda regler gäller under den perioden, Blir det aktuellt så kommer det att utannonseras på hemsidan https://vindelbygden.se.

För övriga arter i älven har vi inga minimått för i älven men förordar ”Catch and release” på gädda från 75 cm och uppåt.

b. Utsättningsvatten

Lillabborrtjärn.

Max 3 rödingar eller 3 öringar eller 3 Regnbågar per kort och dag, dvs max 3 ädelfiskar/dag

Endast fiske med mask, maggot, fluga samt spinnfiske är tillåtet. Ej tillåtet att agna med Powerbait eller liknande produkter.

Endast fiske från brygga och land är tillåtet.

Fiskeförbud 15e september fram till röding premiären i dec/jan (Tidpunkt meddelas på https://vindelbygden.se ). Övrig tid tillåtet fiske.

Information om premiärdatum hittas på vår websida https://vindelbygden.se. 

Björnmyrtjärn 

Max 3 öringar eller 3 Regnbågar per kort och dag, dvs max 3 ädelfiskar/dag, i övrigt fritt upptag av övrig fisk

Endast fiske med mask, maggot, fluga samt spinnfiske är tillåtet. Ej tillåtet att agna med Powerbait eller liknande produkter.

Fiske tillåtet året runt, Kan förekomma tillfälliga fiskeförbud i samband med fiskinsättning vilket kommer att påannonseras på facebook och instagram

c. Övriga vatten inom fvo

Inget maxuttag

Inga minimått

Ingen förbudsperiod

d. Områden med fiskeförbud eller andra regler

Fiskeförbud året om råder i sidoströmmen vid Renforsen. Sidogrenarna är mycket viktiga uppväxtplatser för Vindelälvens lax och havsöring. Förbudsområdet är uppmärkt. 

Fiskeförbud gäller även i hela Kulbäcken där jobbar vi idag med en förstudie för att i framtiden kunna öppna upp sträckan för gäster.

e. Felkrokad fisk

Felkrokad fisk skall återutsättas, tolkning av felkrokning enligt nedan:

En riktigt krokad fisk skall vara krokad inne i munnen. Kroken skall sitta i munnen krokad inifrån och ut. Sitter kroken på utsidan av munnen så skall fisken betraktas som felkrokad, och därför ovillkorligen återutsättas död som levande.

Vi rekommenderar att alltid fiska catch & release med hullinglösa krokar för att underlätta återutsättningen. Försök alltid att minimera drilltiden. Fisken kan bli skadad under fighten till följd av överproduktion av mjölksyra i muskulaturen. 

Ibland kan det hända att man tappar en fisk pga. att man tar den ’lite hårdare’, men det är ännu värre att försöka att sätta tillbaka en fisk som bara vänder buken uppåt. Särskilt när vattentemperaturen är lite högre, över 16 grader, är det vanskligt att återutsätta fisk som drillats länge. 

Det är alltid ditt eget ansvar att hantera fiskarna med största respekt

f. Återutsättning

Vid återutsättning: 

Grundregeln är att alltid hantera fisken så skonsamt som möjligt. Tänk på att fukta händerna. Fiskarna har ett slemskikt som skyddar dem mot bakterier. Förstör man skiktet genom felaktig hantering kan fisken utsättas för infektioner. 

Dra aldrig upp fisken på land! 

Kroka av den i vattnet med en tång/peang. Om det inte går att få loss kroken, klipp tafsen. Lyft aldrig fisken, som ska återutsättas i gälarna eller i stjärten med huvudet nedåt. Fiskens hälsa ska alltid komma i första hand. 

Se till att fisken kan ”stå” själv i vattnet innan ni släpper taget om den. Luftexponering ökar påfrestningen för fisken. 

En snabb bild går det oftast att ta men låt det aldrig ske på bekostnad av fiskens hälsa. Ett bra foto, exakt längd och vikt är av underordnad betydelse

7. Fiskekort

Löser du Dagskort inom vindelbygden så fiskar du i alla våra vatten på samma kort med undantag av de sträckor som beskrivs i punkten 6d.

Detta gäller även årskort och familjekort.

I samtliga av våra vatten gäller att barn under 16 år fiskar gratis i målsmans sällskap. Beakta de regler som gäller för respektive vatten och art utifrån antal fiskar som får tas upp.  

Hur löser jag Fiskekort? 

Digitalt https://vindelbygden.se.

https://fiskekort.se

Fysiskt Kaffe skog och rök

OK

Fiskeboa Kvarnområdet

Observera att de fysiska korten kommer att bli 25 kronor dyrare att lösa än våra digitala kort from 2022-01-01, detta är i ett led att minska våra ”papperskort” då administrationen är betydligt mer omfattande än för de digitala.

Fiskerättsbevis Dessa hämtas ut på kaffe, skog och rök i Vindeln

Dispenskort Dessa kort kommer endast att finnas tillgängliga digitalt då det är långtgående krav från länsstyrelsen gällande fångstrapportering och regelefterlevande.

OBS, när betalningen är genomförd ska fiskekortet skrivas ut och tas med på fisketuren eller kunna visas upp i ex mobilen eller surfplatta. Du har ditt fiskekort tillgängligt när du loggar in digitalt som användare, fiskekortet ligger under mina fiskekort.

I våra vatten fiskar ungdomar mellan 12-20år till kraftigt reducerat pris. Detta är en satsning från våra fiskerättsägare då vi vill se fler unga fiskare i våra vatten. Här kan du läsa mer detaljerat om de olika typer av fiskekort som vi erbjuder våra gäster.

Karta

Finns det någon karta för fiskevårdsområdet?

Ja, här hittar du en länk som visar fiskevårdsområdet

Länk till karta

8. Fångstrapportering

Du är skyldig att erlägga fångstrapport vid lax- och öringfiske i Vindelälven oavsett om du fångat fisk eller ej. När din fisketid går får du ett mail och/eller ett SMS med instruktioner.

Du kan rapportera dina fångster när du vill i länken i ditt fiskekort. 

Detta är otroligt värdefullt för oss. Det ger oss ett bättre underlag för att kunna ta kloka genomtänkta beslut för att vidare kunna vidta fiskefrämjande åtgärder.

9. Överträdelser mot våra regler

Kontrollavgift är införd om man inte följer de lokala fiskeregler som gäller för Vindelbygdens FVO. 

Det är den fiskande gästens skyldighet att läsa och förstå de regler som gäller för fiske inom vårt fiskevårdsområde.

Alla har skyldighet att uppvisa giltigt fiskekort för tillsyningspersonerna vid kontroll.

Kontrollavgifter

Den som fiskar i strid mot de förbud eller villkor som gäller i Vindelbygdens fiskevårdsområde kommer att krävas på kontrollavgift.

Kontrollavgift5 utgår med 4000kr gällande

 • Överträdelse gällande nätförbud i insättningssjöarna 

Kontrollavgift4 utgår med 2000kr gällande

 • Fiske inom förbudsområdena under någon del av året. 
 • Överträdelse gällande nätförbud i älven.

Kontrollavgift3 utgår med 1500kr gällande

 • Överträdelse gällande fler fiskar än kvoten tillåter i utsättningssjöarna.
 • Fiske med mer än ett handredskap i utsättningssjöarna.
 • Överträdelse gällande nätförbud i övriga vatten inom fiskevårdsområdet

Kontrollavgift2 utgår med 1000kr gällande

 • Avlivning av felkrokad fisk.
 • Överträdelse gällande fler fiskar än kvoten tillåter i älven.

Kontrollavgift1 utgår med 500kr gällande

 • Fiske med mer än ett handredskap i älven.
 • Fiske med fler krokar än tillåtet.

Polisanmälan

 • Fiske utan giltigt fiskekort (olovligt fiske).
 • Överträdelser i älven gällande fångst av fisk utanför minimimått.
 • Stängning av fiskeådra.
 • Samt övriga förseelser som bryter mot Fiskelag (1993:787). Vilka straff som kan bli påföljd regleras i fiskelagen i 37-44 paragraferna.

Spärrad från fiske

Vid förseelse som leder till kontrollavgift 4-5 eller polisanmälan spärras fiskare av från fiske i området i 6 månader och får inte behålla fiskekortet och har inte rätt att hämta ut något nytt kort förrän spärrtiden passerat. 

Vid återkommande förseelser (inom 6mån) som leder till kontrollavgift 1-3 spärras fiskare av från fiske i området i 6 månader och får inte behålla fiskekortet och har inte rätt att hämta ut något nytt kort förrän spärrtiden passerat.

Fiskerättsinnehavare som bryter mot avtal eller förseelse som leder till polisanmälan stängs även denne av 6månader och får ej behålla fiskerättsbevis eller lösa sportfiskekort i 6månader.

Några rekommendationer

För allas trivsel, respektera varandra och reglerna. Ta inte upp mer fisk än vad du själv behöver. Samarbeta med tillsynsmännen. Bekämpa olovligt fiske. Håll Sverige rent – skräpa inte ned i naturen!

10. Tillsyn

Vindelbygdens fvo bedriver en aktiv fisketillsyn, vi vill av våra gäster uppfattas som fiskevärdar och lägger ett stort fokus på bemötande och lotsar er gärna till attraktiva områden inom vårt fvo.

Tillsynsorganisationen kommer att bedriva den bevakning som krävs för god tillsyn. Olovligt eller olaga fiske som strider mot FVO’s bestämmelser skall genast anmälas till tillsyningsman. 

Vi kommer under dispensperioden att bedriva en förstärkt fisketillsyn för att kontrollera efter-levnaden av villkoren i dispensen, samt övriga fiskeregler. 

Lämnas inte fångstrapporter oavsett om fisk har fångas eller ej så riskerar fiskaren att stängas av från våra fiskevatten.

Inriktning för tillsynen

Fisketillsynen har ett preventivt syfte att alla fiskare köper fiskekort, då allt fiske inom fiskevårdsområdet kräver fiskekort.  

Tillsynen syftar också till att fiskare följer fiskelagstiftningen och de regler som fiskevårdsområdet beslutat. Vidare är tillsynen viktig för att skydda fiskebestånden och för att fisket skall ske på lika villkor för samtliga fiskande. 

Fiskare är skyldig att själv ta reda på vilka regler och bestämmelser som gäller för fisket i de vatten man avser att fiska. 

Förutsättningar för att utöva fisketillsyn

En fisketillsynsman har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget. 

Vid förlängning av förordnandet skall tillsynsmannen genomgå en kompletteringsutbildning. 

En fisktillsynsman har stora befogenheter vad gäller tillsyn och kontroll av vatten och fiskare. 

En fisketillsynsman får, vid misstanke om oegentligheter: 

 • undersöka fisk, fiskeredskap, nät, sump, fiskeväska (även en stängd sådan) och fiskebåt.
 • Om någon ertappas på bar gärning har en tillsynsman även rätt att beslagta dessa föremål om det behövs för en utredning, eller om föremålen kan antas bli förverkade.
 • En kontroll av fiskekort m.m. utförs av en tillsynsman, som ifall det behövs har de befogenheter som krävs för ett ingripande. 
 • Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse och fiskeredskap kan beslagtas och förverkas.
 • Den som bryter mot våra lokala regler kan komma att krävas på kontrollavgift

Alla våra tillsynsmän har godkända och aktuella utbildningsbevis

Våra tillsynsmän är

Joel Lindfors 070-5172384

Joel Lindström 073-0754595

Kent-Erik Mattsson 070-5466436

Mikael Karlsson 072-2396718

Johan Bertilsson 070-2276611

Weronica Mattsson 070-2328352

Fredrik Holmström 070-2968197

Viktor Eriksson 072-2324250

Joachim Ljadas 070-3863326

Jan-Eric Tolonen 076-1148772

Anders Åström 073-0853583

Mats Jonsson 070-5742215

11. Slutord och uppmaningar

Att färdas efter våra fiskevatten sker på egen risk, med respekt för människor, djur och natur. Lämna gärna ett färdmeddelande till någon innan ni åker iväg på en fisketur. 

Mobiltäckningen i området är gott, men förlita er inte på denna service.

Sommartid bör man vara vaksam och ha respekt för de strömmar som är av varierande natur beroende på det säsongsvarierande vattenståndet, se upp för de grynnor och skär som finns dolda under vattenytan samt att djupet ner till dessa varierar beroende på hur mycket vatten det finns i älven. Tänk även på att använda flytväst i och utanför eventuell båt och vidta gärna andra säkerhetsbefrämjande åtgärder.

Vintertid bör man se upp med isarna. Inte minst eftersom älven är oreglerad och strömmande vatten kan ändra isläget drastiskt på några få dagar. 

Bygg ej heller upp vindskydd av snö och is som ni lämnar kvar efter er. Det kan bli till stor fara för alla som färdas på isen om de krockar in i dessa sedan. De fryser snabbt ihop till isbarriärer, sparka gärna igen uppborrade hål i isen då även de kan innebära en fara för de som färdas på isen.

Vi uppmanar våra fiskegäster till god fisketik och sunt förnuft. Lämna vattnet som du vill hitta det igen.

Tack för att ni följer våra regler och för att ni fiskar hos oss 

/Styrelsen Vindelbygdens fvo